Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Sáng Tác: Hải Triều – Cát Minh
Hòa Âm: Minh Châu