Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Sáng Tác: Đinh Công Huỳnh

Hòa Âm: Đinh Công Lý

Trình Bày: Đình Trinh