Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây


Thánh ca: Tràng Hạt Mân Côi; Trình bày: Ca sĩ Thanh Lan