63. ÔNG BA PHẢI

Đông Hán tư mã Huy từ trước đến nay chưa bao giờ nói về chỗ kém của người nhà và đồng nghiệp, bất cứ việc gì cũng đều nói “tốt”.

Có người hỏi ông ta có bình an không, ông ta trả lời:

- “Tốt”.

Có người báo với ông ta đứa con trai của họ bị bệnh mà chết, ông ta nói:

- “Tốt lắm”.

Vợ trách ông ta:

- “Người ta cho rằng ông là người quân tử có đạo đức, nên đem việc riêng nói với ông, tại sao ông nghe con trai họ chết mà lại nói tốt lắm hử ?”

Ông ta trả lời:

- “Lời của bà nói cũng rất tốt”.

Bây giờ người ta hay nói “ông ba phải” cũng là do câu chuyện trên đây của ông tư mã Huy mà ra.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 63:

Vợ sẽ khổ và mệt trí vì có ông chồng “ba phải”, bởi vì người có tính “ba phải” thì không có lập trường chắc chắn và cũng không có một quyết định kịp thời, do đó mà khó bảo vệ được hạnh phúc gia đình cũng như trong việc dạy dỗ con cái…

Một giáo dân “ba phải” thì người ta không thấy được tinh thần của Phúc Âm, một tu sĩ “ba phải” thì người ta không thấy Đức Chúa Giê-su, một linh mục “ba phải” thì người ta sẽ không thấy tinh thần Phúc Âm cũng như không thấy Đức Chúa Giê-su ở nơi con người của các đấng bậc…

Có một việc duy nhất nên “ba phải” là: khi người ta chửi mắng, ghét ghen và vu khống mình thì nên “ba phải” nói: “Tốt, tốt lắm”.

Đó chính là cái “ba phải” dễ thương và có sức mạnh, khiến cho người khác nhìn thấy tinh thần Phúc Âm của Đức Chúa Giê-su nơi chúng ta vậy.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info