96. ĐÔNG HÔN HẦU NỬA TỈNH NỬA MÊ

Thích sứ Tiêu Diễn ở Ung Châu lợi dụng nước Tề có nội loạn, bèn khởi binh đánh Tề đế là Đông Hôn Hầu, và bao vây chặt chẻ bên ngoài thành Kiến Nghiệp (nay là Nam Kinh, Trung Quốc) dứt đường cứu viện, tình trạng rất là nguy cấp.

Các mưu sĩ hiến kế cho Đông Hôn Hầu là phải dùng đến hơn một trăm tấm gỗ dày cất giữ phía sau từ đường để làm khí cụ giữ thành. Đông Hôn Hầu vẫn cứ bủn xỉn không thay đổi, nói:

- “Mấy tấm ván đó là để làm vật liệu xây từ đường, không thể dùng được !”

Tướng lãnh tâm phúc cuối cùng đã bỏ đi, Đông Hôn Hầu bị Tiêu Diễn giết chết, nước Tề bị diệt.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 96:

Việc đại sự của ông vua là sự sống còn của đất nước chứ không phải là việc xây nhà từ đường, bởi vì đất nước còn thì tất cả còn, đất nước mất thì mất tất cả…

Việc đại sự của mục tử là đi tìm con chiên lạc trở về và chăm sóc chữa trị các con chiên bị bệnh, bồi dưỡng các con chiên khỏe mạnh, chứ không phải ngồi nhà để “điểm danh” con chiên này tuần này không xin lễ cầu hồn cho ba nó, con chiên kia không thấy đến nhà thờ.v.v…

Việc đại sự của người Ki-tô hữu là làm chứng cho niềm tin của mình vào Đức Chúa Giê-su, tức là sống hiền lành và khiêm tốn với tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ trích người này dốt giáo lý, người kia làm biếng đi dâng lễ…

Việc đại sự của Đức Chúa Giê-su là cứu chuộc nhân loại nên Ngài đã hy sinh tất cả kể cả mạng sống của mình, thì người Ki-tô hữu sá chi mấy tấm ván vô tri vô giác là kiêu ngạo ghét ghen mà không nghe lời cha giải tội khuyên bảo, để đến nỗi phải chết mất linh hồn đời này và đời sau chứ ?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info