19. Người biết nhẫn nại, chiến thắng mình, chiến thắng thế tục thì trở thành bạn thiết của Đức Chúa Giê-su, trở thành con cái của thiên quốc.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info