97. LÔNG CHIM QUÁ NHIỀU

Đời nhà Đường, Linh Xương uý Lương Sĩ Hội lấy danh nghĩa quan phủ ra lệnh trưng dụng lông chim.

Có tên Lý Chính không đưa lông chim đến, Lương Sĩ Hội bèn triệu Lý Chính đến công đường phán hỏi:

- “Quan phủ trưng dụng lông chim, tại sao mày không đưa đến hử ?”

Tả sứ nhìn thấy trong mấy chữ ngắn ngắn có hai chữ “lông chim” bèn nói nhỏ với Lương Sĩ Hội:

- “Ngài phán quyết rất hay, nhưng chỉ có “lông chim” là quá nhiều chút ít mà thôi”.

Lương Học Sĩ cũng tiếp thu ý kiến đó, bèn đổi phán quyết, nói:

- “Quan trưng thu lông chim, tại sao mày không đem lông nhạn đến ?”

Trong công đường vang tiếng cười to.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 97:

Lông chim, thì dù chim nhạn hay chim sẻ, chim hoàng oanh hay chim phượng hoàng thì cũng là lông chim mà thôi, có điều người hiểu biết chữ nghĩa như quan mà cũng nghe lời tên vô học để sửa lại câu đã phán quyết của mình thì quả là ông quan cũng như tên vô học ấy mà thôi…

Thời nay cũng có những ông thẩm ông phán chữ nghĩa đầy mình, cầm cân nẩy mực công lý, nhưng bị những đồng tiền vô tri và thế lực vô giác điều khiển góp ý sửa tội nặng thành vô tội, đổi vô tội thành có tội, làm cho người người oán than và xã hội đã loạn lại càng loạn thêm.

Nghe lời góp ý của người khác để xây dựng cộng đoàn ngày càng tốt hơn, đó là cái sáng của lãnh đạo, nhưng nghe lời người khác để luôn thay đổi quyết định của mình mà không nhìn thấy hậu quả của việc làm ấy, đó là cái tối của lãnh đạo, bởi ý kiến thì ai cũng có, nhưng đa phần là ý kiến bàn lui vì ích kỷ của cá nhân hoặc của phe nhóm đảng phái mà thôi.

Hàng ngày chúng ta nghe rất nhiều ý kiến, nhưng rất ít có ý kiến giúp người nghèo, và có rất ít ý kiến giúp chúng ta sống lành thánh trước mặt mọi người…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info