32. Tất cả các tội đều do sự không nhẫn nại mà ra.

(Hiền sĩ Targore)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")

--------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info