Giới thiệu sách: Franciscan Asian Biennial Book 2 (2018-2019): On the Venerable Van Thuan’s Spirituality and Other Essays From/For Asia
by Dinh Anh Nhue Nguyen – Jude Winkler (eds.), (Rome: Editrice Miscellanea Francescana, 2020). 17x24cm. Pages 208. ISBN: 978-88-87931-84-6. Printed in Italy. Price: 15 euros.

Đây là công trình nghiên cứu tập thể thứ hai của Học Viện Nghiên cứu Thần học Châu Á Phanxicô (FIATS - Franciscan Institute for Asian Theological Studies). Sách in bằng tiếng Anh, bao gồm các bài viết về linh đạo của Bậc Đáng Kính Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận và những đóng góp khác về đời sống đức tin và hội nhập văn hóa ở Châu Á. Như trong công trình trước (Franciscan Asian Biennial Book 2016-2017), độc giả sẽ tìm thấy ở đây các tài liệu nghiên cứu, suy niệm và thông tin về tư tưởng cũng như các sinh hoạt Kitô giáo trong bối cảnh văn hóa và xã hội Châu Á. Cụ thể, sách có mười ba bài và chia thành ba mục: Nghiên cứu (Studies), Suy niệm (Reflections), và Thông tin / Điểm sách (Reports/Book Review).

Mục Nghiên cứu có hai phần. Phần một gồm ba bài luận về Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, người vừa được Giáo Hội Công Giáo tôn xưng lên bậc “Đáng kính”. Giáo sư người Ý Stéphane Oppes OFM nghiên cứu hình ảnh của Đức Hồng Y Thuận như là nhà thần học và người thầy của niềm hy vọng Kitô. Giáo sư người Pháp François-Marie Léthel OCD khám phá linh đạo Thánh Thể của Đức Hồng Y. Sau cùng, Giáo sư Nguyễn Đình Anh Nhuệ OFMConv đưa ra những nhận xét sơ khởi về cách đọc Tin Mừng đầy tính hội nhập văn hóa Việt Nam trong linh đạo của Bậc Đáng Kính này. Ba đóng góp nói trên là phiên bản ngắn của các bài nghiên cứu, được trình bày ở Hội nghị chuyên đề quốc tế lần thứ nhất về linh đạo của Bậc Đáng Kính Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, do Học Viện FIATS tổ chức ở Roma tháng 06 năm 2018. Nguyên bản đầy đủ của các nghiên cứu trên sẽ được in trong sách về Hội nghị bằng tiếng Ý, tiếng Anh và tiếng Việt, dự tính sẽ xuất bản vào cuối năm 2020.

Phần thứ hai của mục Nghiên cứu bao gồm ba bài báo khám phá các vấn đề về hội nhập văn hóa từ nhiều khía cạnh khác nhau. Rita Torti Mazzi, một học giả Ý chuyên ngành Kinh Thánh, đã đưa ra một nghiên cứu so sánh kỹ lưỡng về Sự sáng tạo và “Suy tàn” (Decreation) trong Văn học Lưỡng Hà và trong Sách Sáng thế (Creation and Decreation in the Literature of Mesopotamia and in the Book of Genesis). Bài viết chỉ ra tầm quan trọng của việc đọc những câu chuyện Kinh thánh về nguồn gốc loài người trong bối cảnh nền văn hóa Cận Đông Cổ đại. Tiếp theo, tác giả Nguyễn Văn Viên trình bày một cái nhìn tổng quan có hệ thống về các khía cạnh của sự hội nhập văn hóa theo các Tông huấn cho các giáo hội trong khu vực. Đây là cố gắng rất hữu ích để làm sáng tỏ những ý tưởng về giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo trong vấn đề này. Cuối cùng, tác giả Đinh Văn Điệp, O.Carm., nghiên cứu về Đời sống thánh hiến ở Việt Nam theo các truyền thống địa phương và thần học Kitô giáo về việc truyền giáo.

Mục Suy Niệm của sách tập trung vào đời sống đức tin ở Nhật Bản và Bắc Triều Tiên với bốn bài luận. Một số bài là thành quả của Buổi Họp mặt Nghiên cứu do Học viện FIATS tổ chức ngày 24 tháng 11 năm 2018, về linh đạo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Nhật Bản cho thời nay. Ken Masuda CMF mở đầu với suy niệm về các thánh tử đạo Nhật Bản; Keiko Miyashita tiếp tục với một suy nghĩ súc tích về cách sống đức tin ở Nhật Bản ngày nay theo di sản tinh thần của các bậc tử đạo; Phanxicô Xaviê Trần Văn Hoài OFMConv giới thiệu về Giới trẻ Công Giáo Việt Nam tại Nhật Bản cũng như chia sẻ những mối quan tâm và hy vọng trong công tác mục vụ. Sau cùng, mục Suy niệm được phong phú thêm với bài đóng góp đặc biệt của nhà báo Ý Paolo Affatato về tình hình ở Bắc Triều Tiên, nơi vẫn đang “chờ đợi một mùa xuân của Giáo hội”.

Mục cuối cùng, Thông tin / Điểm sách, mở đầu với một báo cáo dài về các hoạt động mục vụ và học tập của các thầy sinh viên dòng Phanxicô ở Philippines trong Năm Thánh Bonaventura 2018-2019, với bản tóm tắt về cách “tiếp nhận” tư tưởng thần học thánh Bonaventura và một số dự án trong tương lai. Tiếp theo là một bài tường trình đặc biệt về Hội nghị chuyên đề quốc tế về Sứ vụ loan báo Tin Mừng ở châu Á trong bối cảnh mới (Transforming Mission in Asia), được tổ chức vào tháng 12 năm 2019 tại Roma để kỷ niệm 20 năm văn kiện Giáo hoàng Ecclesia in Asia. Mục này kết thúc với tổng quan thư mục về các sách và bài báo về thần học Châu Á trong giai đoạn 2016-2019.

Những bài viết trong cuốn sách này trình bày những nghiên cứu, ý tưởng và suy niệm về Kinh thánh, thần học và linh đạo Kitô và Phanxicô. Có thể đó chỉ là những đóng góp ban đầu, chưa hoàn thiện và cần được phát triển thêm. Cũng có thể người đọc không gặp ở đây nhiều lý thuyết mang tính đột phá hoặc được lập luận rõ ràng về hội nhập văn hóa đức tin Kitô giáo trong môi trường Á Châu. Tuy nhiên, bất chấp những khiếm khuyết có thể có, cuốn sách này đánh dấu một bước quan trọng nữa cho công việc và sự phát triển của Học Viện FIATS non trẻ. Vì vậy, người viết xin ghi ơn tất cả các tác giả và dịch giả, cũng như biên tập viên tiếng Anh, Jude Winkler OFMConv, vì sự giúp đỡ quý giá của cha. Hy vọng rằng cuốn sách này, thành quả của nỗ lực chung của tất cả mọi người gần xa, sẽ là một động lực kích thích các Kitô hữu châu Á, đặc biệt là các tu sĩ dòng Phanxicô, cùng nghiên cứu, suy niệm, và chia sẻ với nhau về tư tưởng và kinh nghiệm sống đức tin tại những nơi họ ở.

Nguyễn Đình Anh Nhuệ OFMConv

(Để biết thông tin về việc mua và gửi sách, xin email đến Nhà Xuất Bản: editricemf@gmail.com)


Book Presentation: Dinh Anh Nhue Nguyen – Jude Winkler (eds.), Franciscan Asian Biennial Book 2 (2018-2019): On the Venerable Van Thuan’s Spirituality and Other Essays From/For Asia (Rome: Editrice Miscellanea Francescana, 2020). 17x24cm. Pages 208. ISBN: 978-88-87931-84-6. Printed in Italy. Price: 15 euros.

This is the second collective study of the Franciscan Institute for Asian Theological Studies (FIATS). It includes essays on the Venerable Van Thuan’s spirituality and other contributions on faith living and inculturation in Asia. Like in the first volume of the Franciscan Asian Biennial Book, the readers will find here materials for study, reflection, and information on Christian and Franciscan thought and activities in Asian cultures and societies. Concretely, there are thirteen articles in three sections: Studies, Reflections, and Reports/Book Reviews.

The Studies section has two parts. The first one offers three essays on the Vietnamese Cardinal Nguyen Van Thuan, who has been recently proclaimed “Venerable” by the Catholic Church. Stéphane Oppes OFM presents the figure of Cardinal Van Thuan as theologian and teacher of Christian hope. François-Marie Léthel OCD explores Van Thuan’s Eucharistic spirituality, whereas Dinh Anh Nhue Nguyen OFMConv offers Introductory Remarks on the Inculturated Reading of the Gospel in the Spiritual Exercises of this Vietnamese Venerable. These three contributions are actually short version of research papers, presented to the First International Symposium on this Venerable’s spirituality, organized by FIATS in Rome. They are sort of exclusive English anticipation of the full articles, which will be published in the forthcoming Acts of the Symposium in Italian, English, and Vietnamese (probably in the end of 2020).

The second part of Studies section includes three articles exploring inculturation issues from various perspectives. Rita Torti Mazzi, a biblical scholar, offers a thorough comparative study on Creation and Decreation in the Literature of Mesopotamia and in the Book of Genesis, in order to point out the importance of reading Biblical stories of origin in their Ancient Near Eastern cultural background. Van Vien Nguyen, instead, presents a systematic overview on aspects of inculturation according to the Apostolic Exhortations to regional churches, which would be useful to clarify ideas on the Catholic Church teaching in this regard. In the end, Van Diep Dinh, O.Carm., examines Consecrated Life in Vietnam in light of the local traditions and Christian theology of mission.

The Reflections section of this volume focuses on the life of faith in Japan and North Korea with four essays of various lengths. Some of them are fruit of the FIATS Study Meeting on November 24th, 2018, on the Vietnamese and Japanese Martyrs’ spirituality for today. Ken Masuda CMF opens the series with a personal reflection on the Japanese martyrs; Keiko Miyashita continues with a short but intense thought on How to Live Faith in Today’s Japan with the Martyrs’ Spiritual Heritage; Francis Xavier Van Hoai Tran OFMConv reflects on the Vietnamese Catholic Youth in Japan, sharing pastoral concerns and hopes. The section is enriched with a special essay of Paolo Affatato on the situation in North Korea, which is still “Waiting for an Ecclesiastical Spring.”

The section of Reports/Book Reviews starts with a lengthy report on the Filipino Friar-Students’ pastoral and academic activities during the Year of St. Bonaventure 2018-2019, with a summary of Filipino friars-students’ “reception” of the Bonaventurian theological vision and some projects for the future. Next, there is a special report on the International Symposium on Transforming Mission in Asia on December 2019 in Rome to celebrate the 20th anniversary of the Papal document Ecclesia in Asia. The section ends with a bibliographical overview on books and articles on Asian theology in the period of 2016-2019.

The contributions in this book offer inquiries and reflections in biblical, theological, and Franciscan research, which might seem far from perfection and need further development. There also may be not many ground-breaking or well-argued theories of Christian faith inculturation. Nevertheless, despite possible imperfections, the volume marks another important step for the work and development of our recently founded FIATS. Therefore, I am grateful to all the contributors and translators, as well as to the English editor, Fr. Jude Winkler, for his enormous and precious help. Hopefully, the book, fruit of our common effort, will serve as a stimulus for Asian Christians, especially for the Franciscans, to reflect and to share with one another thought and experience of living faith in their places.

Dinh Anh Nhue Nguyen OFMConv

(For information on book acquisition and delivery, please email to the Pubblishing House: editricemf@gmail.com)