5. Người gặp hoạn nan mà có thể giữ gìn đức hạnh thì nhiều, người được tiếng tốt mà không mất đức hạnh thì rất ít.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info