23. Nếu con nhìn thấy người khác phạm tội rõ ràng, thậm chí phạm tội trọng, thì con không nên nghĩ là mình tốt hơn họ, bởi vì con không biết linh hồn vô tội của con có thể bảo đảm đến lúc nào.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info