Hình ảnh Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phân Melbourne
Xem hình
Do Ban Điều Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne gửi.