10. Một vài người trưng cầu chủ ý của mình với người thân thuộc rồi lấy làm tiếc vì nhỡ theo đuổi ơn gọi, thì như lời Đức Chúa Giê-su đã nói “là người không thích hợp với Nước Trời”.

(Thánh Cyrillus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info