KHÁCH TRỌ
Ảnh của Phạm Tuấn Anh, Toronto, Canada
Chợt nghe ...ríu rít ngoài hiên
Ô kìa “ điêu khách” tìm miền trú thân
Sa hoa , mỹ vị chẳng cần
Xin vài cọng cỏ - Tri ân hữu tình
(Trích thơ của Phạm Tuấn Anh)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền