Thánh lễ Khấn Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles Phát Diệm:
Hình ảnh Lễ khấn
-Tuyên khấn lần đầu: Sr. Theresa Đinh Tina
-Ngân Khánh Khấn Dòng: Sr. Mary Nguyễn Tin & Sr. Martha Grace Lê Đức
-Kim Khánh Khấn Dòng: Sr. Mary Tố Nga
-Kim Cương Khấn Dòng: Sr. Agatha Nguyễn Kim Công.

Thánh lễ lúc 10:3o sáng ngày 9 tháng 7, 2016 tại thánh đường Maria Nữ Vương, Gardena,
thuộc TGP Los Angeles và do Đức Cha David O'Connell chủ sự.