Thánh Lễ Tạ Ơn - Tiệc Mừng và Đại Nhạc Hội
Mừng VietCatholic 20 năm Truyền Thông Công Giáo


Phiếu Hồi đáp Ghi danh tham dự Tiệc Mừng và Văn Nghệ
Hoặc Liên lạc: info@tvcatholic.com
Nguyễn Lang (714) 514 4627 (714) 907-4830
Thu Hương (714) 595-2768