Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây

Thánh Ca: Ca Dao Mẹ Dịu Hiền

Sáng tác: Lm. Văn Chi

Trình bày: Đinh Thành (saxophone)