Hình ảnh lễ truyền chức phó tế tại Tổng Giáo Phận Melbourne Ngày 8/9/2018

Xem hình