SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NĂM GIÁO HỌ:
Yên Hội, Kẻ Mây (nay gọi là Vĩnh Hội), Yên Thịnh, Vĩnh Sơn và Vĩnh Điền
Trực Thuộc Giáo Xứ Mẹ Vĩnh Hội, Giáo Phận Hà Tĩnh.

Lời Tựa:
Trong bài 1 đã được đăng tải trước, chúng tôi đã trình bài về Giáo Xứ (GX) Vĩnh Hội là GX Mẹ của các Giáo Họ (GH) Yên Hội, Kẻ Mây (nay gọi là Vĩnh Hội), Yên Thịnh, Vĩnh Sơn và Vĩnh Điền.
Trong khuôn khổ của bài viết kế tiếp nầy, chúng tôi sẽ lần lượt trình bày sự “Hình Thành và Phát Triển của 5 GH thuộc GX Mẹ Vĩnh Hội.
Sự hình thành và phát triển của 5 GH nầy đang rất cần những bàn tay từ ái của nhiều người từ khắp nơi. Cha Chính Xứ Phêrô, rất năng động đi khắp nơi trong cả nước và ra hải ngoại nữa, nhưng nhu cầu của GX chính Vĩnh Hội còn đang dở dang và những nhu cầu của ‘5 Giáo Họ Con’ cần rất nhiều thời gian trong tương lai cần sự trợ giúp của rất nhiều ‘Ân Nhân Xa Gần’ mới có thể hoàn thành được.
Kính mời Quý Đọc Giả theo dõi bài viết về 5 Giáo Họ nầy…
1. Giáo họ Yên Hội:
Được thành lập vào năm 1957, cơ sở vật chất buổi đầu đang còn rất thô sơ. Năm (1960-1973) bị bom mỹ phá hoại, năm 1974 làm lại nhà thờ tạm, đến năm 2001 do Cha Gioan Trần Minh Cẩn chủ trì sửa lại bằng nhà thờ xây cho đến nay.
Với vị trí địa lý thấp trũng, nên hằng năm chịu sự ảnh hưởng của lũ lụt, thiên tai.
Nay đã có đất đai và san ủi mặt bằng xong để di chuyển nhà thờ lên cao.
Tổng số hộ hiện nay là 47 hộ bao gồm cả Hòa Duyệt, có 209 nhân danh.
Giáo họ nhận Thánh Anton Padova làm quan thầy.
2. Giáo họ Kẻ Mân nay là họ Vĩnh Hội:
Thành lập trước năm 1919 và là họ trị sở của giáo xứ, đồng thời cũng là nhà thờ của giáo xứ. Qua nhiều lần di chuyển, hiện nay năm 2017 nhà thờ đã ở vị trí cao không bị ngập lụt. Tổng số hộ của giáo họ là 113 hộ, có 449 nhân danh.
Giáo họ nhận Thánh Phê-rô làm quan thầy.
3. Giáo họ Yên Thịnh:
Được thành lập vào năm 1937. Buổi đầu thành lập đang còn rất thô sơ, qua nhiều lần di chuyển và làm lại nhà thờ. Đến nay 2017 đã có nhà thờ xây kiên cố, nhà phòng khuôn viên tường rào đầy đủ không bị ngập lụt.
Tổng số hộ của giáo họ là 52 có 190 nhân danh.
Giáo họ nhận thánh Giu-se Thợ làm quan thầy.
4. Giáo họ Vĩnh Sơn:
Được thành lập năm 2003, ngày đầu thành lập gặp rất nhiều khó khăn ngăn trở, cho đến nay năm 2017 đã có nhà thờ xây, khuôn viên nhà phòng không bị ngập lụt hằng năm. Tổng số hộ là 27 hộ, số nhân danh là 104.
Giáo họ nhận Thánh Gioan Baotixita làm quan thầy.
5. Giáo họ Vĩnh Điền: hội tụ năm 1993, là một giáo họ thuộc vùng sâu vùng xa, đến năm 2003 mới được chính thức lập họ và đặt tên là Vĩnh Điền, do Cha Gioan Trần Thanh Đạt.
Đến năm 2013 chuyển vị trí ở của toàn giáo họ đi nơi khác về vị trí mới đang còn rất khó khăn, đến nay năm 2017 mới có đất đai. Đã san ủi mặt bằng và có nhà thờ tạm không bị ngập lụt. Tổng số hộ của giáo họ là 28, có 98 nhân danh.
Giáo họ nhận Thánh Phanxicô Xaviê làm quan thầy.
Linh mục quản nhiệm và kiêm nhiệm qua các thời kỳ
Tt Họ tên Quê quán Vai trò Thời gian
1 Cha Jb. Nguyễn Liên Thành lập giáo xứ 1919
2 Cha Phêrô Phúc Quản xứ 1921-1924
3 Cha Hoan
4 Cha Tính
5 Cha Tuần
6 Cha Hữu
7 Cha Chân
8 Cha An Phụ trách 1954
9 Cha Gb. Trương Văn Tạo Thổ Hoàng Quản xứ 1957-1973
10 Cha Bang Phụ trách
11 Cha Giuse Võ Văn Thìn Bột Đà Phụ trách 1976-1994
12 Cha Gio-an Trần Minh Cẩn Thanh Dạ Phụ trách 1994-2002
13 Cha Phê-rô Hồ Đức Hân Thổ Hoàng Nghỉ hưu 1980-1982
14 Cha Gioanbaotixita Trần Thanh Đạt Thuận Nghĩa Quản xứ 2002-2004
15 Cha Giuse Nguyễn Văn Hiệu Nghi Lộc Quản xứ 2005-2010
16 Cha Phê-rô Nguyễn Huy Lưu Nhượng Bạn Quản xứ Từ 2010
tới nay

Danh sách các Cha An nghỉ nơi Giáo xứ
Tt Họ tên Sinh Mất
1 Jb. Nguyễn Liên 1864 1945
2 Gioan Trương Văn Tạo 1889 1973
3 Phê-rô Hồ Đức Hân 1882 1982
4 Jb. Malo 1899 1955

Danh sách các hội đoàn:
1. Hội Mân Côi
2. Hội Lòng thương Xót Chúa
3. Hội Thiếu Nhi Thánh Thể
Danh sách các trùm xứ qua các thờ kỳ:
Họ tên Họ tên
Trước không rõ
1. Cố Phê-rô Nguyễn Thông 10. Phê-rô Tràn Văn Hậu
2. Cố Phê-rô Nguyễn Văn Ba 11. Phê-rô Nguyễn Văn Khôi
3. Cố Phê-rô Lập 12. Phê-rô Nguyễn Văn Niên
4. Cố Phê-rô Phan Linh 13. Phê-rô Nguyễn Văn Lục
5. Phê-rô Nguyễn Hiển 14. Phê-rô Nguyễn Văn Phương
6. Lê Trọng Quyền 15. Gioan Nguyễn Văn Hà
7. Nguyễn Văn Trung 16. Phê-rô Nguyễn Văn Trúc
8. Phê-rô Trần Đường (Liên) 17. Phê-rô Trần Văn Trúc
9. Cố Phê-rô Nguyễn Xin (Hứa) 18. Phê-rô Nguyễn Văn Mân

Các Tu sĩ con cái trong giáo xứ:
Tt Họ tên Giáo họ Ghi chú
1 Gioan Nguyễn Văn Năng Vĩnh Hội Đang học tại ĐCV
2 G.b Trần Viết Đồng Vĩnh Sơn Đang học tại TCV
3 Maria Nguyễn Thị Tuyết Vĩnh hội Dòng TSBA Vinh
4 Phan Thị Hiền Yên Hội Đệ tử
5 Phan Thị Thảo Yên Hội Đệ tử
6 Trần Thị Trang Yên Hội Đệ tử
7 Nguyễn Thị Hiên Vĩnh Hội Đệ tử
8 Nguyễn Thị Trâm Vĩnh Hội Đệ tử
9 Giusu Nguyễn Văn Thắng Yên Thịnh Dòng An-tôn Padova
10 Trần Thị Trà Yên Thịnh Đệ tử
11 Trần Thị Tùng Yên Thịnh Đệ tử

Tổng số giáo dân trong xứ hiện nay: 1078 nhân danh
Tổng số hộ trong giáo xứ hiện nay: 277 hộ
Quan thầy của giáo xứ là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Các thành viên cộng tác:
1. Phê-rô Nguyễn Văn Phương (nguyên chủ tịch)
2. Phê-rô Nguyễn văn Khôi (nguyên chủ tịch)
3. Phê-rô Lê Hoàng Cảnh (nguyên phó xứ)
4. Giu-su Trần Văn Trường (nguyên giáo lý xứ)
5. Phê-rô Nguyễn Văn Hải (nguyên giáo lý họ)

Thay Lời Kết:
Trong bài viết kế tiếp, chúng tôi sẽ viết về Giáo Họ Vĩnh Điền, thuộc Giáo Xứ Mẹ Vĩnh Hội, do một sự may mắn ‘Tình Cờ’ nhưng đó là do sự ‘Quan Phòng-Diệu Kỳ’ của Thiên Chúa, ngày 21.1.2020 sắp tới, Đức Đương Kiêm Giám Mục GP Hà Tĩnh sẽ Làm Phép và Đặt Viên Đá Đầu Tiên, xây dựng Nguyện Đường, với Tước Hiệu là Thánh Phanxicô Xaviê, Quan Thầy của Giáo Họ, Nguyện Đường nầy được Dâng Kính-Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa.
Kính mời Quý Đọc Giả theo dõi bài viết về Ngày Lễ Làm Phép-Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây cất Nguyện Đường nầy trong những ngày sắp tới.Giáo Họ Vĩnh Điền - Nhiệm Mầu Tình Chúa Bao La
Cách nay chắc khoảng 15-20 năm, trong chương trình giúp đỡ học sinh nghèo ở Việt Nam, tôi được các Sisters… giới thiệu một số các em nữ vừa mãn lớp 6…. từ miền đất sỏi đá khô cằn…. vào Huế học…. tôi nhận đỡ đầu một số em… mỗi năm…. tiền túi…
Rồi bẵng đi một thời gian, tôi có cơ hội về thăm Quê Hương và Giáo Hội Mẹ, tôi quyết định làm một chuyến ra Trung ra Bắc, sau khi bắt được ‘Nhịp Cầu’ với những người ‘Con Tinh Thần’ mà tôi ‘Chưa Bao Giờ’ gặp. Bây giờ gặp, những đứa con nầy đã lập gia đình, có con có cháu hết rồi... Tôi được hân hạnh rửa tội cho một vài cháu của ‘Các Đứa Con Tinh Thần’
“Miền Trung Sỏi Đá Nghèo Nàn”… Tôi được gia đình những đứa con tinh thần đưa đi thăm các Xứ Đạo, Giáo Họ… Như Dụ Thành và Vĩnh Hội, Thuận Nghĩa, Cửa Sót… đến những Giáo Họ Nghèo như Vĩnh Điền, Vĩnh Sơn, Yên Hội…và từ những quen biết nầy, tôi đã có dịp đến sống và sinh hoạt giữa họ để cảm thông và chia sẻ cuộc sống của họ….
MỘT NHÀ THỜ Ở THẾ KỶ 21 - MƯỜNG TƯỢNG ĐÓ LÀ MỘT SHED - KHO CHỨA ĐỒ CŨ -GARAGE WORKSHOP.
Một chút sơ lược lại về lịch sử thành lập Giáo Họ Vĩnh Điền nầy….
Giáo họ Vĩnh Điền: hội tụ năm 1993, là một giáo họ thuộc vùng sâu vùng xa, đến năm 2003 mới được chính thức lập họ và đặt tên là Vĩnh Điền, do Cha Gioan Trần Thanh Đạt.
Đến năm 2013 chuyển vị trí ở của toàn giáo họ đi nơi khác về vị trí mới đang còn rất khó khăn, đến nay năm 2017 mới có đất đai. Đã san ủi mặt bằng và có nhà thờ tạm không bị ngập lụt. Tổng số hộ của giáo họ là 28, có 98 nhân danh.
Giáo họ nhận Thánh Phanxicô Xaviê làm quan thầy.
Với hình đính kèm, có lẽ không ai trong chúng ta nếu đã không có dịp chứng kiến tận mắt chắc không bao giờ tin đó là Nhà Nguyện-Nhà Thờ của Giáo Họ Vĩnh Điền trong thế kỷ 21 nầy? Tôi có dịp đi rất nhiều nơi, chưa nơi nào tôi lại được dâng lễ trong Nguyện Đường như thế nầy bao giờ….
Một hôm, khi được Cha Xứ Phêrô Nguyễn Huy Lưu, Chính Xứ Vĩnh Hội, đưa tôi đi dâng lễ ở Giáo Họ Vĩnh Điền… tôi có dịp tiếp xúc cận kề khi sống giữa họ… tôi mới cảm nghiệm sâu xa ‘Cái Nghèo-Thiếu Thốn’ của họ trong suốt năm nhất là ‘Mùa Nước Lũ’ họ sống trên mái nhà, khi nước rút họ rời mái nhà với ‘Tay Trắng Tay’. Cuộc sống của họ phải bắt đầu lại bằng ’Đôi Tay Trắng’.
Một hôm, có dịp chuyện trò với một cụ cao niên trong Giáo Họ, cụ nhờ ‘Ai Đó’ chuyển đến tôi ‘Lời Nguyện Ước’ của cụ là: Xin tôi giúp để nới rộng nền Nhà Thờ hiện nay ra dài hơn với 2 lý do:
* Lý do thứ I: Để khi cụ qua đời có nơi cao ráo để xác cụ trong mùa ‘Nước Lũ’, bà con đến đọc kinh-cầu lễ cho cụ.
* Lý do thứ II, nếu trong Mùa Nước Lũ, thay vì bà con phải ở trên mái nhà 2,3 tháng, họ có thể lên Nhà Thờ để tá túc… nguyện kinh mỗi ngày…
Khi biết được ý nguyện đơn thuần của cụ, tôi rất xúc động và quyết định tìm cách giúp Giáo Họ Vĩnh Điền. Sau khi tham khảo ý kiến với Cha Chính Xứ Phêrô… Ngài cho tôi biết với công trình lớn của Giáo Xứ Vĩnh Hội còn dang dở, nếu phải thực hiện việc xây cất cho Giáo Họ Vĩnh Điền chắc phải chờ thêm khoảng ít nhất “10 năm nữa”.
Sau khi cầu nguyện và suy nghĩ, tôi nhận lời sẽ tìm cách giúp xây cất Nguyện Đường Thánh Phanxicô Xaviê, Kính Lòng Thương Xót Chúa. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề ‘Tài Chánh’ một vấn đề ‘Tế Nhị-Nhạy Cảm’. Nếu đi ‘Ăn Mày’ thì cũng rất ‘Hỗ Ngươi’. Tôi đã ‘Tín Thác’ vào sự ‘Quan Phòng của Thiên Chúa là ‘Nguồn Tình Yêu’. Nhiều người quen từ khắp đó đây đã biết công việc ‘Thiện Nguyện nầy đã ‘Âm Thầm Góp Những Viên Gạch Xây Cất Nguyện Đường Nầy’ - ‘Của Ít Lòng Nhiều’. Theo Cha Xứ cho biết tiền giáo dân ‘Dâng Cúng’ mỗi cuối tuần khoảng 1 triệu tiền Việt Nam Đồng - tương đuơng với 70-80 Úc Kim…
Chúng tôi, một nhóm gọi là “Ăn Mày” khởi sự cách “Âm Thầm” mời gọi lòng hảo tâm của những người thân quen biết xa gần. Chúng tôi tổ chức ‘Bán Đồ Second Hand”, “Garage Sales” vào cuối tuần gây quỹ, “Nấu Đồ Ăn Bán - Take Way Food or Food To Go”. Góp Gió Thành Bão”. Ngày qua ngày chúng tôi “Âm Thầm Cầu Thực”
Nhóm chúng tôi, còn có người, ngày ngày đi lượm đồ phế thải trên các vĩa hè, đem bán cho những trung tâm mua đồ phế thải, ngày qua ngày, tuần qua tuần, năm qua năm, chúng tôi kiên trì “Hành Khất” trên bước đường xây dựng ‘Tình Thương-Tình Người…Mỗi năm trong khu phố hay tiểu bang có những định kỳ”Bỏ đồ-Thu Lượm” đồ phế thải…. những gì trong nhà không xử dụng hay không cần đến, họ bỏ ra vỉa hè cho xe của thành phố thu hốt đi…. Đây lại là những cơ hội cho nhóm ‘Hành Khất’ chúng tôi thu lượm… về nhà lựa lại để ‘bán second hand’ giúp cho chương trình giúp người nghèo đó đây…hay cân ký những “Aluminum for recycled”... Công việc của nhóm “Hành Khất-Thiện Nguyện” chúng tôi cứ tiến hành liên tục không ngừng nghỉ… Luôn tâm niệm: “Người Khác Là Hồng Ân”.
Tôi cũng đã từng “Trải Nghiệm”, gõ cửa những “Đại Gia”… nhưng không hiệu nghiệm “No Works”… thà làm người “Khất Sĩ” trong thế giới hôm nay hơn là “Người Khất Sĩ Ở Kiếp Sau”, như câu chuyện của Lazarô và Ngưòi Giàu trong Phúc Âm… Tôi luôn tin tưởng vào sự “Quan Phòng Diệu Kỳ của Thiên Chúa”. Trải qua dòng lịch sử của Giáo Hội, Chúa cũng vẫn tiếp tục hành động theo đường lối của Ngài: Ngài đã dùng những người có tinh thần khiêm hạ, bé nhỏ để làm những việc cả thể trong Giáo Hội. Khiêm tốn như thánh Antôn ẩn tu, Thánh Đaminh, Thánh Phanxicô Khó Khăn, Thánh Gioan Vianey, Thánh Catharina thành Siena, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Thánh Giáo Hoàng Piô X... Chúng ta xác nhận rằng các thánh là những vị có tinh thần đơn sơ, khiêm hạ. Sau nữa, Chúa và Đức Mẹ cũng thường dùng những người đơn sơ, ít học như thánh Catharina Labôrê, thánh nữ Bernađetta, ba trẻ tại Fatima... để ban những sứ điệp quan trọng cho thế giới, đặc biệt những người nghèo khó-bé nhỏ.
Chúa Giêsu đã đến trần gian và Ngài đã thiết lập một vương quốc mới, trong vương quốc nầy chỉ chấp nhận những kẻ bé mọn đơn sơ làm thần dân. Những ai sống tự cao tự đại, coi mình thông thái hơn người khác sẽ cảm thấy lạc lỏng trong phần đất của những kẻ cần tình thương của Chúa là vua bình an. Thiên Chúa sẽ để cho những kẻ tự cao tự đại thoả mãn ý muốn của họ, nhưng Ngài sẽ kêu gọi những ngườ tự cảm thấy mình bé khiêm tốn đến với Ngài: "Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng. Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho". Qua phép Thánh Tẩy, chúng ta được sống trong vương quốc mới nầy, gia nhập vào vương quốc nầy, người tín hữu phải luôn chiến đấu giữa hai cuộc sống: sống theo thể xác và sống theo Thánh Thần. Đi vào sống trong vương quốc của Đức Kitô có nghĩa là mặc lấy tinh thần của Ngài trong một cuộc sống mới. Tinh thần của Đức Kitô là tinh thần của hiền lành và khiêm nhường trong lòng và phục vụ tha nhân. Cho nên đời sống của người Kitô hữu phải thấm nhuần tinh thần của Đức Kitô là luôn khiêm hạ, quên mình để gặp Chúa “Nơi Tha Nhân-Ngưòi Khác”. Chỉ có những kẻ tự coi mình là nhỏ bé mới được Thiên Chúa mạc khải cho những mầu nhiệm của vương quốc mới nầy, trong đó có sự cư ngụ của Thánh Linh. Hãy dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, vì Ngài đã ban cho chúng ta được cư ngụ trong vương quốc yêu thương của Ngài. Đồng thời, Thiên Chúa mời gọi chúng ta phải sống khiêm hạ, yêu thương để tình yêu của Chúa có cơ hội tuôn chảy như dòng suối trong trái tim chúng ta, làm đắm đuối con tim ta, để ta yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu chúng ta. Còn nếu chúng ta sống hay đối xử với anh chị em đồng loại chỉ bằng lý trí, khắc nghiệt với anh em, bốc lột anh em đồng loại, coi lý trọng hơn tình, kiêu căng, tự coi mình là thông thái, ta đây hơn người thì Chúa sẽ không bao giờ mạc khải mầu nhiệm tình yêu của Ngài cho chúng ta.
Chúa Giêsu đã kêu mời chúng ta: "Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi". Và Ngài mời mọc thêm: "Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng". Chúng ta cầu xin Mẹ Maria và Các Thánh chúng ta đã nhắc đến tên Các Ngài trong bài viết nầy, giúp chúng ta biết sống khiêm hạ như Mẹ và Các Thánh, để chúng ta trở nên những thần dân bé nhỏ trong vòng tay yêu thương của Vua Muôn Thuở - tức là Cha của chúng ta trên trời.
Trong hình đính kèm, Quý Đọc Giả thấy trong thế kỷ XXI nầy mà vẫn còn thấy một Nhà Thờ của một Giáo Họ như thế, như môt cái mà chúng tôi gọi là “Patio-Garage-Workshop…”.
Mùa Xuân năm Kỷ Hợi - sắp kết thúc - Cha xứ Phêrô Nguyễn Huy Lưu và tôi lên gặp ĐGM Phaolô của GP Hà Tĩnh và Cha xứ Phêrô đã trình Ngài ‘Ước Nguyện’ của chúng tôi… ĐGM Phaolô đã cho phép Cha xứ tiến hành việc xây cất Nguyện Đường Thánh Phanxicô Xaviê để Tôn Kính Lòng Thương Xót Chúa.
Nhìn phong cảnh thiên nhiên với núi rừng hùng vỹ bao quanh, trong tương lai với mô hình Nhà Nguyện, có thể trở nên nơi thu hút nhiều người chạy đến ‘Kín Múc-Ơn Thánh Nơi Lòng Thương Xót Chúa. Tất cà đều nằm trong sự ‘Quan Phòng Kỳ Diệu của Thiên Chúa’.
Nếu điều kiện và khả năng tài chính cho phép, Tân Nhà Nguyện Thánh Phanxicô Xaviê, được xây để Tôn Kính Lòng Thương Xót của Chúa và sẽ được Đức Giám Mục Tiên Khởi Phaolô Nguyễn Thái Hợp OP, khánh thành theo như ‘Dự Trù-Nguyện Ước’ là 2 năm sau, cũng vào ngày 21.1 năm 2022.
Chúng ta hiệp thông trong lời cầu nguyện, xin thánh cả Phanxicô Xaviê là Quan Thầy của Giáo Họ Vĩnh Điền và Mẹ Maria là Quan Thầy của Tân Địa Phận Hà Tĩnh phù hộ và chở che, được sự giúp đỡ của ‘Ân Nhân Xa Gần’ cho công trình xây cất Tân Nguyện Đường nầy được hoàn thành theo nguyện ước.
LỄ NGHI LÀM PHÉP VÀ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY CẤT
TÂN NGUYỆN ĐƯỜNG THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ,
TÔN KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA,
GIÁO HỌ VĨNH ĐIỀN, THUỘC GIÁO XỨ VĨNH HỘI, GIÁO PHẬN HÀ TĨNH.


Thay Lời Tựa:
Trong những bài đã được đăng tải trên Vietcatholic, chúng tôi đã giới thiệu đến Quý Đọc Giả về Tân Địa Phận Hà Tĩnh (ĐP), về Giáo Xứ Vĩnh Hội (GX) về 5 Giáo Họ (GH) trong Giáo Xứ Mẹ Vĩnh Hội, đặc biệt là Giáo Họ Vĩnh Điền mà ngày 21.1.2020 Đức Giám Mục tiên khởi của GP Hà Tĩnh đã làm phép và đặt viên đá đầu tiên để xây Tân Nguyện Đường Thánh Phanxicô Xaviê, của GH Vĩnh Điền để tôn kính Lòng Thương Xót Chúa.

Chúng tôi xin phép được lượt tóm lại về lịch sử cũa GH Vĩnh Điền từ lúc sơ khai cho đến ngày hôm nay để Quý Vị hiểu rõ hơn về GH nầy trong ngày trọng đại hôm nay.

Giáo Họ Vĩnh Điền - Nhiệm Mầu Tình Chúa Bao La

Cách nay chắc khoảng 15-20 năm, trong chương trình giúp đỡ học sinh nghèo ở Việt Nam, tôi được các Sisters… giới thiệu một số các em nữ vừa mãn lớp 6…. từ miền đất sỏi đá khô cằn…. vào Huế học…. tôi nhận đỡ đầu một số em… mỗi năm…. tiền túi…
Rồi bẵng đi một thời gian, tôi có cơ hội về thăm Quê Hương và Giáo Hội Mẹ, tôi quyết định làm một chuyến ra Trung ra Bắc, sau khi bắt được ‘Nhịp Cầu’ với những người ‘Con Tinh Thần’ mà tôi ‘Chưa Bao Giờ’ gặp. Bây giờ gặp, những đứa con nầy đã lập gia đình, có con có cháu hết rồi... Tôi được hân hạnh rửa tội cho một vài cháu của ‘Các Đứa Con Tinh Thần’

“Miền Trung Sỏi Đá Nghèo Nàn”… Tôi được gia đình những đứa con tinh thần đưa đi thăm các Xứ Đạo, Giáo Họ… Như Dụ Thành và Vĩnh Hội, Thuận Nghĩa, Cửa Sót… đến những Giáo Họ Nghèo như Vĩnh Điền, Vĩnh Sơn, Yên Hội…và từ những quen biết nầy, tôi đã có dịp đến sống và sinh hoạt giữa họ để cảm thông và chia sẻ cuộc sống của họ….

MỘT NHÀ THỜ Ở THẾ KỶ 21 - MƯỜNG TƯỢNG ĐÓ LÀ MỘT SHED - KHO CHỨA ĐỒ CŨ -GARAGE WORKSHOP.

Một chút sơ lược lại về lịch sử thành lập Giáo Họ Vĩnh Điền nầy….
Giáo họ Vĩnh Điền: hội tụ năm 1993, là một giáo họ thuộc vùng sâu vùng xa, đến năm 2003 mới được chính thức lập họ và đặt tên là Vĩnh Điền, do Cha Gioan Trần Thanh Đạt.

Đến năm 2013 chuyển vị trí ở của toàn giáo họ đi nơi khác về vị trí mới đang còn rất khó khăn, đến nay năm 2017 mới có đất đai. Đã san ủi mặt bằng và có nhà thờ tạm không bị ngập lụt. Tổng số hộ của giáo họ là 28, có 98 nhân danh.

Giáo họ nhận Thánh Phanxicô Xaviê làm quan thầy.

Giáo họ Vĩnh Điền:


Thánh lễ đặt viên đá khởi công xây dựng thánh đường mới Giáo Họ Vĩnh Điền, Giáo Xứ Vĩnh Hội, GP Hà Tĩnh
Nguồn Trích từ Website của Giáo Phận Hà Tĩnh


Sáng thứ Ba, ngày 21/01/2020, Giáo họ Vĩnh Điền thuộc Giáo xứ Vĩnh Hội, đã long trọng tổ chức mừng lễ đặt viên đá khởi công xây dựng nhà thờ, đây quả là thời khắc trọng đại ghi dấu trên trang sử của Giáo họ miền sơn cước này.

Hiện diện và cử hành Thánh lễ có Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, chủ chăn Giáo phận; Cha quản hạt Ngàn Sâu JB Nguyễn Huy Tuấn, cha quản xứ Phêrô Nguyễn Huy Lưu, quý cha trong và ngoài Giáo phận, cùng đông đảo cộng đoàn tham dự.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Phaolô đã nêu lên ý nghĩa của việc xây dựng ngôi thánh đường. Đồng thời, mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện để ngôi thánh đường sớm được hoàn thành. Kỳ thực, khi khởi công xây cất thánh đường mới, Giáo hội cũng mời gọi con cái mình cùng cử hành một nghi thức, để xin Chúa chúc lành cho công cuộc được hoàn thành và để huấn dụ dân Chúa về ý nghĩa của Thánh đường, như là hình ảnh của Giáo hội được xây dựng bởi những viên đá sống động là các tín hữu.
Kế đến, theo truyền thống phụng vụ, Đức Cha Phaolô đã làm phép diện tích phần đất mà ngôi Thánh đường sẽ được xây lên.

“Ngôi Thánh đường này là nơi thể hiện niềm tin, là nơi quy tụ những người con của Chúa”. Đây là lời Đức Cha Phaolô đã tỏ bày với cộng đoàn trong bài giảng. Quả thật, nhà Chúa chính là nơi quy tụ, là điểm hẹn, là nơi thể hiện tình yêu thương giữa Thiên Chúa và con người. Hơn nữa, việc xây dựng nhà thờ mới cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta ý thức hơn về tòa nhà tâm hồn của mình. Như Thánh Phaolô đã nói: “…anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao” (1Cr 6,19). Chính vì thế, việc xây dựng ngôi nhà thờ mới rất quan trọng, bởi các tín hữu sẽ có một nơi để thờ phượng Chúa cách xứng đáng, hầu giúp tâm hồn mỗi người, là ngôi Thánh đường mà Chúa Thánh Thần đang ngự thêm sống động hơn.

Kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện Hội đồng mục vụ Giáo họ đã bày tỏ niềm tri ân cảm mến đến Đức Cha Phaolô, quý cha, quý ân nhân và cộng đoàn. Ngoài ra, cám ơn cách đặc biệt đến cha Phanxicô Lý Văn Ca, một ân nhân đã giúp đỡ cho Giáo Họ. Đồng thời, gửi lời chúc mừng ngày kỉ niệm 35 năm hồng ân Linh mục của cha.
Đáp lời ông, Đức Cha Phaolô một lần nữa cám ơn cha quản xử, quý Hội đồng mục vụ Giáo xứ, Giáo họ và quý ân nhân, đã hy sinh quãng đại góp phần mình trong việc xây dựng công trình nhà Chúa.

Trong những ngày cuối của năm cũ và kề cận những ngày đầu của năm mới 2020. Đức Cha Phaolô cũng đã gửi tới những lời chúc mừng năm mới đến mọi người hiện diện, hơn nữa, Đức Cha đã gửi quà trao tặng cho 30 hộ gia đình thuộc Giáo họ Vĩnh Điền, hầu để niềm vui được trọn vẹn hơn trong những ngày đầu xuân.

Sau lời cám ơn, Đức Cha Phaolô cùng với cha quản hạt và Linh mục Phanxicô Lý Văn Ca tiến đến làm phép và đặt viên đá đầu tiên, thể hiện cho sự bắt đầu khởi công xây dựng Giáo Họ Vĩnh Điền.

Nguồn Trích từ Website của Giáo Phận Hà Tĩnh
Anh Tuấn