Theo một đạo luật được ban bố năm 1050, “tất cả phụ nữ, trẻ em, người bị hoạn, và những người mặt nhẵn” đều không được vào vùng núi Athos là trung tâm của 20 dòng tu Chính Thống Giáo được thành lập từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 16.

Một số tổ chức phụ nữ cấp tiến tại Hy Lạp và Âu Châu đã kiện việc này ra trước nghị viện Châu Âu. Một nghị quyết của nghị viện Âu Châu đã được thông qua với một tỷ lệ khít kháo. Nghị quyết này cho rằng đạo luật được ban bố năm 1050 “vi phạm nguyên tắc bình đẳng phái tính và luật pháp châu Âu”, cũng như vi phạm “quyền tự do đi lại”.

Trong buổi nói chuyện trên đài phát thanh tại Athens, ông Evangelos Venizelos, bộ trưởng văn hóa Hy Lạp nhận định “Tôi kinh ngạc tại sao nghị viện châu Âu lại đưa vấn đề này ra”. Ông này viện dẫn Vatican và nói “Tại Vatican, phụ nữ cũng không thể bước vào các cơ quan quyền lực”.