TIỄN ĐƯA BỐ NGHỊ VỀ NƯỚC TRỜI
nh của Nguyễn Đức Cung

Tiễn đưa Bố Nghị về Nước Trời
nơi Thiên Đàng vĩnh cửu
Xin Bố Nghị phù hộ
Cánh Đồng Truyền Giáo
Vietcatholic News mãi nối tiếp
Tinh Thần Trần Công Nghị.
Amen. !