CẦU KHẨN
Ảnh của Sr. Huyền Trần (SSpS)

Xin sai Thánh Thần Chúa đến
để Người đổi mới mặt đất này
(Trích Đáp ca)