CHIM HỒNG
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm

Đâu cần gấm vóc lụa là
Chúa ban bộ cánh hồng đào dễ thương
(bt)