TRÊN LƯNG MẸ
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Tạ ơn Chúa cả thương ban
Con trên lưng mẹ bình an yên lành
(bt)