ĐỘC ẨM
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Trà thơm nhưng thiếu bạn hiền
Thôi đành độc ẩm bạn hiền trong tâm
(bt)