CÙNG NHAU CA VANG
Ảnh của Sr. Huyền Trần (SSpS)


Cùng nhau cất tiếng ca vang
Vinh danh Thiên Chúa bình an hằng ngày
(bt)