DÂNG LỜI KINH
Ảnh của Bro. Lê Đức (SVD)

Ngồi ở nơi đây, dâng lời kinh,
Trần gian đau khổ, giờ đắm chìm.
Nguyện cầu nhân thế thoát cơn dịch,
Âm kinh vang vọng tới thiên đình.
(NTT Lm.)