CẦU NGUYỆN
Ảnh của Sr. Huyền Trần (SSpS)

Cầu cho nước thái dân an
Hết cơn đại dịch tràn lan địa cầu
(bt)