BÌNH AN CHIỀU TÀ/PEACEFUL
Ảnh của Robert Helfman

Ngồi đây ngắm áng chiều tà
Tâm hiền trí cởi thật là bình an
(bt)