KHẤN
Ảnh của Sue Công

Chắp tay khấn nguyện Đấng Tối Cao,
Phù hộ nhân thế thoát lao đao.
Ngày đó, người người thôi kiếp nạn.
Tâm thành con khấn, nguyện Trời cao!
(LM NTT)