THU VÀNG TRÊN CÂY THẬP TỰ
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Chúa giang tay, vẫn buồn, mặt trầm tư,
như thầm hỏi, khi nào con quay lại?
Giọt lệ lăn tròn, dừng bước viễn du.
(LM NTT)