Thánh Lễ Kỷ Niệm Sinh Nhật 1 Năm
Cộng Đoàn Đức Mẹ Lộ Đức
Montclair – California
July 16, 2017