Trọng kính gia đình tang quyến Cha Gioan Trần Công Nghị và đại gia đình Vietcatholic

Con xin đại diện Cộng Đoàn Phục Sinh, San Gabriel Mission Church, thành kính phân ưu đến gia đình tang quyến Cha Gioan Trần Công Nghị và đại gia đình Vietcatholic

Cha Gioan Trần Công Nghị đã từng là Linh Mục Quản Nhiệm tại Cộng Đoàn Phục Sinh chúng con hai nhiệm kỳ vào những năm 1990 - 1992 và 1998 - 2000.

Ban Chấp Hành Cộng Đoàn Phục Sinh chúng con sẽ đến cùng hiệp ý cầu nguyện cho Cha Gioan Trần Công Nghị, người Cha thân yêu của chúng con, trong Thánh Lễ Phát Tang và Thánh Lễ An Táng.

Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, sớm đón nhận Linh Hồn Cha Gioan Trần Công Nghị vào hưởng vinh phúc trường sinh muôn đời

Thành Kính Phân Ưu

Đại diện Cộng Đoàn Phục Sinh

Nguyễn Huy Nhàn

Chủ Tịch Cộng Đoàn