Hôm 30 tháng 7, Caritas Italiana, cơ quan cứu trợ và phát triển thuộc Hội Đồng Giám Mục Ý, đã công bố một báo cáo về tình trạng bách hại các Kitô hữu tại Trung Đông.

Báo cáo ước tính có "hơn 100 triệu Kitô hữu là nạn nhân của sự phân biệt đối xử, đàn áp và bạo lực bởi các chế độ độc tài toàn trị hoặc bởi tín đồ các tôn giáo khác."

Theo báo cáo, 4.344 Kitô hữu bị giết chết "vì những lý do liên quan chặt chẽ với đức tin của họ" giữa tháng 11 năm 2013 và tháng Mười năm 2014. Trong cùng thời gian này, 1.062 nhà thờ bị tấn công.