Vũ đoàn VietCatholic được thành lập năm 1997 cho đến nay các em thuộc Vũ Đoàn VietCatholic nguyên thủy đã thành cha mẹ cả rồi... Đoàn vũ hiện nay có thể gọi là Đoàn nối tiếp thứ 6 - The 6th Generation!... Có con em của các vũ công nguyên thủy nay cũng đã nối tiếp thế hệ cha mẹ. Mừng thay. First time these girls performed as Đoàn Vũ VietCatholic (DVVC) and they did such a great job with so little time to practice. So proud of G6. The 6th Generation VietCatholic Dancers! All that hard work definitely showed here. Kudo to them. With love from Fr John Nghi Trần.