HOÀ BÌNH KHÔNG CHIẾN TRANH
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Chẳng ai không muốn hòa bình
Chiến tranh tàn phá, gia đình ly tan.
(nđc)