Theo tạp chí America, một cuộc thăm dò mới đây của Trung Tâm Pew cho thấy các báo cáo mới đây về lạm dụng và tác phong sai trái về tình dục phản ảnh “các vấn đề vẫn còn đang tiếp diễn” trong Giáo Hội. Chỉ vào khoảng 12% nghĩ rằng các tường trình gần đây phản ảnh “các sự việc xẩy ra trong quá khứ nay không còn diễn ra nữa”.

Dù các người Hoa Kỳ trưởng thành nói chung đồng ý rằng các báo cáo gần đây và hành vi sai trái của các linh mục và giám mục Công Giáo phản ảnh nhiều vấn đề vẫn còn đang tiếp diễn, công chúng bị chia rẽ đối với việc đây có phải là vấn đề của riêng Giáo Hội Công Giáo hay không. Gần một nửa người trả lời cuộc thăm dò cho biết lạm dụng và tác phong sai trái về tình dục phổ biến nơi các giám mục và linh mục Công Giáo hơn nơi các truyền thống tôn giáo khác (48%), gần tỷ lệ như thế cho hay việc lạm dụng cũng phổ biến như thế nơi các nhà lãnh đạo của các tôn giáo khác (47%).

Chỉ có 3% nói rằng việc lạm dụng ít phổ biến trong Giáo Hội Công Giáo hơn trong các truyền thống tôn giáo khác (xem hình 1)

Hình 1


Người Công Giáo Hoa Kỳ nghĩ gì về các vấn đề này? Một đa số đáng kể (69%) nói rằng việc lạm dụng bởi hàng giáo sĩ Công Giáo là một vấn đề đang tiếp diễn. Tuy nhiên, người Công Giáo Hoa Kỳ so với các người Hoa Kỳ khác có xác suất nói nó phần lớn đã ngưng lại; một phần tư người Công Giáo (24%) nói rằng các báo cáo gần đây về tác phong sai trái phản ảnh trong quá khứ và phần lớn không xẩy ra nữa, trong khi chỉ có 9% những người không phải là Công Giáo nghĩ việc lạm dụng diễn ra trong quá khứ và phần lớn không còn diễn ra nữa. 8 trong số 10 người không phải Công Giáo (81%) nói các vấn đề trong Giáo Hội Công Giáo vẫn đang tiếp diễn.

Các người Công Giáo cũng ít xác suất hơn các người Hoa Kỳ khác coi việc lạm dụng tình dục như một vấn đề lớn một cách độc đáo nơi hàng giáo sĩ Công Giáo. Đa số người Công Giáo Hoa Kỳ (61%) nói việc lạm dụng và tác phong sai trái về tình dục cũng phổ biến nơi các nhà lãnh đạo trong các truyền thống tôn giáo khác như nơi các linh mục và giám mục Công Giáo, trong khi chỉ có 1 phần 3 (33%) nói việc lạm dụng tình dục phổ biến hơn trong Giáo Hội Công Giáo. Ngược lại, những người không Công Giáo phần nào nhiều xác suất trong việc nói rằng việc lạm dụng tình dục diễn ra một cách bất cân xứng trong Giáo Hội Công Giáo (51%) hơn là nói nói nó cũng phổ biến ngang ngửa trong mọi truyền thống tôn giáo (44%).

Tương tự như thế, phần lớn người Công Giáo nói việc lạm dụng tình dục trẻ em cũng phổ biến nơi các người lớn làm việc với các trẻ em, như các thầy giáo, huấn luyện viên và dẫn đạo viên cắm trại như nơi các nhà lãnh đạo tôn giáo (xem hình 2).

Hình 2


Cuộc thăm dò cũng hỏi một số câu hỏi chuyên biệt soạn cho các người Công Giáo để đo lường câu trả lời của họ đối với các báo cáo về việc lạm dụng tình dục trong Giáo Hội. Gần một nửa người Công Giáo Hoa Kỳ (46%) nói họ đã thảo luận các báo cáo gần đây ít nhất với gia đình, bạn bè và người quen biết.

Ngoài ra, 1 phần 4 người Công Giáo Hoa Kỳ nói họ đã bớt tham dự Thánh Lễ (27%) hay giảm đóng góp tiền bạc cho giáo xứ của họ (26%) khi nghe các báo cáo mới đây về lạm dụng và hành vi sai trái về tình dục. Con số ít hơn (18%) nói họ bày tỏ sự ủng hộ của họ với các linh mục tại giáo xứ của họ (1) (xem hình 3)

Hình 3


Các người Công Giáo nào nói rằng họ tham dự thánh lễ ít nhất hàng tuần là những người nhiều xác suất hơn người tham dự kém hơn trong việc nói rằng họ đã nói với gia đình, bạn bè và người khác về các báo cáo lạm dụng. Khoảng 6 trong 10 người dự lễ hàng tuần nói họ đã làm thế (58%), so với 42% người Công Giáo dự lễ ít thường xuyên hơn. Và vào khoảng 1 phần 3 những người dự lệ hàng tuần (35%) nói họ phát biểu sự ủng hộ của họ với các linh mục tại giáo xứ của họ, trong khi chỉ có 12% những người dự lễ ít hơn làm thế. Mặt khác, những người dự lễ hàng tuần có xác suất ít hơn người khác trong việc nói rằng việc họ dự lễ đã giảm sút (15% so với 32%) hay họ giảm các đóng góp (20% so với 28%) khi thấy các báo cáo về lạm dụng tình dục trong Giáo Hội.

Cuộc thăm dò mới cũng thấy rằng các người Công Giáo Hoa Kỳ phát biểu các ý kiến lẫn lộn về cách các nhà lãnh đạo Công Giáo đáp ứng các bản báo cáo về lạm dụng và tác phong sai trái về tình dục trong Giáo Hội. Hơn một nửa một chút các người Công Giáo nói Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã làm “ưu hang” hoặc “tốt” khi đáp ứng các báo cáo lạm dụng gần đây (55%) (2). So sánh ra, khoảng một nửa (49%) nói các giám mục đã làm ít nhất một việc tốt khi đáp ứng các báo cáo, trong khi ít người hơn (36%) cũng nói như thế về các Giám Mục Hoa Kỳ như một toàn thể.

Một lần nữa, các ý kiến của người Công Giáo về các vấn đề trên thay đổi do cách họ tham dự thánh lễ thường xuyên ra sao. Trong số những người Công Giáo nói rằng họ thường xuyên dự thánh lễ hàng tuần, một nửa hay hơn phát biểu ý kiến thuận lợi về cách Đức Giáo Hoàng Phanxicô, vị giám mục riêng của họ và các vị Giám Mục Hoa Kỳ nói chung xử lý các báo cáo lạm dụng tình dục. Các ý kiến ít tích cực hơn nơi những người Công Giáo dự thánh lễ ít thường hơn; chỉ 30% thuộc nhóm này xếp hạng các Giám Mục Hoa Kỳ là ưu hạng và tốt (xem hình 4).

Hình 4


Có ít, nếu có, các mẫu mực nhất quán về các vấn đề này và các vấn đề khác nơi người Công Giáo căn cứ vào tuổi tác, phái tính, giáo dục, chính đảng hay các nhân tố khác.

Đó là những khám phá chủ yếu của một cuộc thăm dò có tính đại diện với 6,364 người Hoa Kỳ lớn tuổi thực hiện trực tuyến từ ngày 18 tháng 3 tới ngày 1 tháng 4, 2019, sử dụng Mẫu Xu Hướng Hoa Kỳ của Trung Tâm Nghiên cứu Pew. Cuộc thăm dò tiến hành ít tuần lễ sau khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô triệu tập hội nghị thượng đỉnh tại Vatican về cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục vào cuối tháng Hai, nhưng trước khi ngài ban hành tự sắc Các Con Là Ánh Sáng Thế Gian.

Kỳ tới: Các khám phá khác

Chú thích:

(1). Cuộc thăm dò mới không đo lường có bao nhiêu người rời bỏ Giáo Hội Công Giáo khi đáp ứng các báo cáo gần đây (hoặc cũ hơn) về giáo sĩ lạm dụng tình dục. Các cuộc thăm dò trong quá khứ đã cố gắng xử lý câu hỏi này, nhận thấy rằng trong khi một số lượng đáng kể những người cựu Công Giáo trưng dẫn tai tiếng này như là một trong số những lý do khiến họ rời bỏ Giáo Hội, thì tương đối ít người nói rằng đó là lý do chính. Thí dụ, một cuộc thăm dò của Trung tâm nghiên cứu Pew năm 2008 cho thấy khoảng một phần tư người cựu Công Giáo nói rằng tai tiếng giáo sĩ lạm dụng tình dục là một lý do khiến họ rời bỏ Giáo Hội, khi được hỏi chuyên biệt về vấn đề này. Tuy nhiên, trong một cuộc thăm dò riêng thực hiện năm 2015, trong đó những người trả lời được yêu cầu mô tả bằng lời nói của họ lý do rời bỏ Giáo Hội, chỉ có 4% những người cựu Công Giáo nhấn mạnh tai tiếng là lý do chính cho sự ra đi của họ. Tất nhiên, những thăm dò này đều có trước những tiết lộ gần đây nhất.

(2). Vào tháng 9 năm 2018, Trung tâm nghiên cứu Pew đã hỏi người Công Giáo Hoa Kỳ một câu hỏi tương tự (mặc dù không giống hệt nhau): Bạn xếp hạng công việc mà Đức Giáo Hoàng đang làm ra sao trong việc giải quyết tai tiếng lạm dụng tình dục trong Giáo Hội Công Giáo? Cuộc thăm dò đó cho thấy 31% người Công Giáo nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang thực hiện một công việc “ưu hạng”, hay “tốt” đối phó với tai tiếng nói chung, trong khi sáu phần mười (62%) nói rằng ngài đang thực hiện một công việc chỉ “kha khá” hoặc “tồi”. Cuộc thăm dò mới cho thấy tỷ lệ người Công Giáo cao hơn một cách đáng kể (55%) dành cho Đức Phanxicô một xếp hạng ưu hạng hoặc tốt cho đáp ứng của ngài đối với các báo cáo gần đây về lạm dụng và có hành vi sai trái về tình dục trong Giáo Hội Công Giáo. Kết quả của hai câu hỏi không thể so sánh cách trực tiếp được vì các khác biệt về cách dùng từ cho câu hỏi, bối cảnh bản câu hỏi và sự khác biệt về cách thức (cuộc thăm dò tháng 9 năm 2018 được thực hiện qua đường điện thoại trong khi cuộc thăm dò mới được thực hiện qua trực tuyến).