Mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức tại Houston, Texas.

Xem Hình

Những mốc lịch sử về Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, Houston;

1 - July 1, 1994. ĐGM Joseph Fiorenza ký giấy thành lập Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức
2 - June 8, 1997. ĐGM Joseph Fiorenza khánh thành thờ. Ngày nay, nhà thờ này được chỉnh trang, trở thành Trung Tâm Giáo Dục Thánh Giuse vào năm 2017.
3 - May 2nd, 1999. ĐGM Joseph Fiorenza khánh thành Hội Trường Giáo Xứ.
4 - Núi Đức Mẹ Lộ Đức được hoàn tất và khánh thành năm 2003.
5 - Ngôi thánh đường mới hiện nay do ĐHY Daniel DiNardo thánh hiến.
6 - Từ 250 Gia Đình, ngày nay có 1,843 Gia Đình. 6 Ca Đoàn. 10 Hội Đoàn cho mọi lứa tuổi.

Joseph Nguyễn Ký