DÒNG SUỐI BERNADETTE LỘ ĐỨC
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Đến với Mẹ, đui mù, què quặt
Biết bao bệnh tật cả xác, hồn
Mẹ thương che chở được lành trơn
Như dòng nước chảy trước tòa Mẹ
Sự linh thiêng cứ mãi tuôn trào
(Trích thơ của.Trần Đình Phan Tiến)