4. Bây giờ con tập coi nhẹ vật chất trần thế, thì một ngày kia có thể đứng trước tòa Đức Chúa Giê-su mà không có gì trở ngại.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info