Hằng ngày trong nếp sống đạo đức Công Giáo có ba lần sáng, trưa và chiều tối đọc kinh truyền tin : Đức Chúa Trời sai thánh Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ Maria.

Kinh truyền tin được phát triển từ lâu trong nếp sống đạo đức, nhưng từ thế kỷ 13. các Tu sỹ Dòng Phanxico phổ biến rộng rãi thêm ra.

Lời kinh dựa trên những lời Thiên Thần Gabriel hiện đến chào báo tin cho Maria ngày xưa ở làng quê Nazareth nước Do Thái, mầu nhiệm Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa xuống trần gian làm người trong cung lòng trinh nữ Maria. Biến cố này được Thánh sử Luca tường thuật trong phúc âm (Lc 1,28-35), mà không qua tiến trình phối hợp mầm sự sống của người đàn ông với mầm sự sống của người phụ nữ.

Đức Chúa Thánh Thần tác động trực tiếp cho sự sống bào thai Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, xuống phát triển trong cung lòng trinh nữ Maria. Vì với Thiên Chúa không có gì là không có thể.

Ngoài ra trước đó, Thiên Thần Gabriel cũng đã hiện đến báo tin cho Thầy cả Zacharia trong cung thánh đền thờ đang khi vị này thi hành phụng vụ tế tự lên Thiên Chúa: Vợ ông, bà Elisabeth thụ thai và sinh một con trai, mặc dù cả hai ông bà đã luống tuổi gìa nua. ( Lc 1, 5-25).

Hai bài tường thuật về sự đoan hứa của Thiên Chúa cho sự sống mới được thể hiện do Thiên Thần Gabriel mang đến cho Thầy cả Zacharia và Maria trong phúc âm thánh sử Luca mở ra tầm nhìn nhận mầu nhiệm sự sinh ra của mỗi người chúng ta.

Sự sinh ra của chúng ta cũng là lời đoan hứa , qùa tặng của Thiên Chúa có Thiên Thần Gabriel đứng bên cạnh. Thiên Chúa sai Thiên Thần Gabriel báo tin chúc lành để cha mẹ chúng ta tiếp nhận sự sống người con. Và qua đó một sự sống mới có mặt trên trần gian. Sự sống mới mỗi con người là hình ảnh do Thiên Chúa tạo dựng sai đi vào sống trong trần gian.

Con người chúng ta yêu mến kính trọng sự sống. Nhưng không sao có thể phân tích sự sống mình như tầm suy luận của trí óc mong muốn đạt tới. Sự sống con người trước sau vẫn luôn là một mầu nhiệm cùng với dòng thời gian lịch sử đời sống trên trần gian.

Sự sinh không chỉ là khởi đầu của đời sống. Nhưng con người trong suốt dọc đời sống mình luôn hằng phải được sinh ra mới mãi. Có thế đời sống mới phát triển có sinh lực năng động. Đây là điều đoan hứa của Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa đã phú bẩm cho đời sống con người.

Thiên Thần Gabriel không chỉ là vị Thiên Thần loan tin lời đoan hứa của Thiên Chúa về sự sống mới, nhưng vị này còn có sứ mạng giúp cho hiểu thị kiến bí ẩn mầu nhiệm nữa, như đã xẩy đến với Ngôn sứ Daniel:

„Trong lúc tôi là Đa-ni-en nhìn thị kiến và tìm hiểu, thì này: có ai đứng trước mặt tôi, trông như một người đàn ông.16 Và tôi nghe có tiếng người từ giữa hai cánh cổng U-lai kêu lên rằng: "Gáp-ri-en, hãy cho người này hiểu thị kiến."17 Người đến sát nơi tôi đứng. Thấy người đến, tôi kinh hãi, ngã sấp mặt xuống. Người bảo tôi: "Hỡi con người, hãy hiểu là thị kiến này nói về thời cùng tận.“ ( Sách Daniel 8, 15-17)

Thiên Thần Gabriel loan báo lời đoan hứa của Thiên Chúa về sự sống của người con được Thiên Chúa chúc phúc tạo thành cùng nuôi dưỡng. Mầu nhiệm bí ẩn của sự sống đó khác nào như nhà triết học Kiekergaard có suy tư: „ Mỗi người đi vào lòng thế giới với một lá thư trong một phòng bì còn dán kín niêm phong.“.

Và dần dần tuần tự trong đời sống, Thiên Thần Gabriel giúp đọc hiểu nội dung bức thư của Thiên Chúa viết cho đời sống mỗi người, mà họ mang theo từ ngày thành hình sự sống sinh ra trên trần gian.

Lễ kính Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel, 29.09.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long