Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin mừng cho Muôn dân, đã chủ tế thánh lễ đồng tế long trọng ngày 18 tháng 5 tại Sampran (Bangkok), dịp kỷ niệm 350 năm thành lập Đại diện Tông tòa Siam, đánh dấu sự bắt đầu của Giáo hội địa phương tại Thái Lan. Đại diện Tông tòa Siam được thành lập năm 1669, đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Hiện nay, Thái Lan có 11 Giáo phận. Đó là một dấu hiệu tăng trưởng của Giáo hội. Trong bài giảng, Đức Hồng Y nói: “ Biến cố này là một khoảnh khắc của ân sủng. Việc cử hành đem lại chứng từ cho những kết quả tích cực của 350 năm rao giảng Tin mừng cho quốc gia này.” “Chúng ta nhớ lại với tâm tình tri ân về công việc rao giảng Tin mừng được khởi sự do các thành viên của Hội Truyền Giáo Paris (MEP). Họ được tiếp nối với những nhà truyền giáo và những tu sĩ nam nữ thuộc các Hội Dòng khác nhau. Với lòng nhiệt thành truyền giáo, họ đã dấn thân cho việc vun trồng Giáo hội tại quốc gia vĩ đại này.”

Đức Hồng Y cũng mời gọi sống biến cố vui mừng với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tái cam kết cho tương lai. “Giai đoạn lịch sử của kỷ niệm 350 năm bắt đầu việc thành lập hàng Giáo phẩm nhắc chúng ta chú ý đến một giai đoạn truyền giáo mới. Những cố gắng khai phóng của những nhà truyền giáo đem Tin Mừng Cứu Độ đến với dân tộc Thái Lan nên tiếp tục. Việc huấn luyện truyền giáo hiện nay là nhiệm vụ của Giáo hội địa phương. Vì thế, mọi cố gắng về rao giảng Tin mừng phải trở nên yếu tố chính trong hoạt động tông đồ của các Hội Dòng, giáo xứ, trường học, phong trào giáo dân, đặc biệt là nhóm trẻ trong mỗi giáo hội địa phương của các bạn”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở rằng “Các Giám mục như người kế vị các Tông đồ, được kêu gọi để rao giảng Tin mừng.” Ngài nói: "Đức Giám Mục với tư cách là người kế vị các Tông đồ được mời gọi rao giảng Tin mừng", Đức Hồng Y nói tiếp rằng Đức Thánh Cha "đã yêu cầu tất cả các Giáo hội tự dấn thân vào việc rao giảng Tin mừng như là công việc ưu tiên trong thời đại chúng ta. Do đó, Đức Thánh Cha đã tuyên bố tháng Mười sắp tới là Một tháng Truyền giáo Ngoại lệ để làm cho mọi người đã được rửa tội biết về bổn phận này, hay nói đúng hơn là ơn gọi chung "

Đức Hồng Y bảo đảm phép lành và sự gần gũi của Đức Thánh Cha trong dịp kỷ niệm quan trọng này, ĐHY nhắc lại “sự đóng góp của nhiều nhà truyền giáo đến từ nhiều quốc gia khác nhau và những lúc ban đầu của rao giảng Tin mừng không dễ dàng, có những cuộc bách hại đức tin. Sau cùng ĐHY diễn tả sự trân trọng đặc biệt về những cố gắng của các Giám mục là những Mục tử của các Giáo phận được trao phó cho các ngài. Ngài cũng tri ân về “sự đóng góp của các trường Công Giáo trong ngành giáo dục.” “Vai trò của các trường Công Giáo tại Thái Lan về việc đào tạo nhân bản và Kitô mang ý nghĩa đặc biệt và đáng khen ngợi”. Ngài cũng nhắc các Giám mục chú ý đến việc đối thoại với thế giới Phật giáo, hiện tượng di dân và bảo vệ vị thành niên.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP