Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây


Ngày thứ Bẩy 14 tháng Chín, Ông Matteo Bruni Giám Đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh ra thông báo cho biết như sau:

Đức Thánh Cha đã chấp nhận đơn từ chức của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Giáo phận Ðà Lạt. Ngài sẽ được thay thế bởi Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, hiện là Giám mục Phó cùng Giáo phận.

Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh sinh ngày 12 tháng 8 năm 1955 tại Cần Thơ, được Cha Grannec, MEP ban bí tích Thánh Tẩy ngày 13 tháng 8 năm 1955 tại Nhà thờ họ đạo Cần Thơ (khi đó còn thuộc giáo phận Nam Vang), nay là Nhà thờ Chính tòa giáo phận Cần Thơ (được thành lập ngày 20/9/1955).

Ngài là con thứ ba trong gia đình 3 trai 5 gái của Ông Bà Cố Phêrô Nguyễn Minh (qua đời năm 2000) và Anna Phạm Thị Yên (qua đời năm 2005); Ông Cố nguyên quán giáo xứ Phúc Nhạc và Bà Cố nguyên quán giáo xứ Dục Đức, giáo phận Phát Diệm; hai người chị là nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt và Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng. Gia đình hiện nay thuộc giáo xứ Thánh Linh, giáo hạt Thủ Thiêm, tổng giáo phận Sàigòn.

Từ năm 1966 đến 1973, ngài theo học tại Tiểu Chủng viện Simon Hòa Đà Lạt.

Từ năm 1973 đến 1980, ngài theo học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Piô X Đà Lạt.

Từ năm 1980 đến 1994, ngài làm việc mục vụ tại giáo xứ Tân Thanh, giáo phận Đà Lạt.

Ngày 29/5/1994, ngài được Đức Cha Barth. Nguyễn Sơn Lâm truyền chức Linh mục.

Từ năm 1994 đến 2003, ngài là Phó Xứ Tân Hóa, Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt.

Từ năm 2003 đến 2009, ngài du học tại Rôma về Giáo luật, tốt nghiệp Tiến sĩ Giáo luật tại Đại Học Giáo Hoàng Urbaniana. - Từ 2009, ngài là Đại diện Tư pháp giáo phận Đà Lạt.

Ngày 08 tháng 4 năm 2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm Giám Mục Phó Giáo Phận Đà Lạt.


Source:Holy See Press Office