Chúc Mừng Ngân Khánh

Linh mục Anthony NGUYỄN HỮU QUẢNG SDB

Phó Giám Đốc Vietcatholic Net Work Úc Châu

Chủ Nhiệm nguyệt san Dân Chúa Úc Châu

Tổng Quản Lý tỉnh dòng Salesian Don Bosco Úc Châu và Tân Tây Lan

Chánh xứ St. Margaret Mary's TGP Melbourne Úc Châu

Kính chúc Cha tràn đầy hồng ân Thiên Chúa trong Thiên Chức Linh Mục, để Cha hăng say phục vụ Chúa qua tha nhân.Fr: Nhóm Truyền Thông Vietcatholic Net Work

South Australia