31. Phúc thì không thể song toàn, bởi vì không thể hưởng lạc ở thế gian này rồi lại cùng hưởng vinh quang với Đức Chúa Giê-su trên thiên đàng.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info