9. Chỉ có coi thường vật chất thế tục và thận trọng bước trên đường về thiên đàng, đó mới là sự khôn ngoan lớn nhất.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info