2. Nếu con không thể chấp nhận những đau khổ lớn, thì đau khổ của luyện ngục con làm sao chấp nhận được chứ?

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info