14. Con người ta muốn bay cao lên thiên đàng, xa tránh thế tục, thì phải có hai cánh: một là chính trực, hai là thuần khiết.

(sách Gương Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info